Debate sobre el poder popular en Euskal Herria

Versi?n en euskara y en castellano.24/05/2019 ::
[Aurrerantz] Herri poterea / Poder popular
x Aurrerantz La Haine
En esta ocasi?n queremos provocar el debate sobre el poder popular, uno de los debates estrat?gicos dentro del proceso revolucionario en Euskal Herria.

[Euskara]
Egungo hauteskunde fasea bukatutakoan, maiatzaren 26an, Perspectivasen bildutako analisi sailak, zeinaren lehenengo alea argitaratu zen, jarraituko du, bigarren alean ziklo honen balorazio bat jasoko duelarik. Oraingoan, eskema itxurako ekarpen txiki honekin, Euskal Herriko prozesu iraultzailearen barruan eztabaida estrategikoa izan den herri-boterearen inguruko eztabaida eragin nahi dugu.

Printzipio orokorrak
1. Herri-boterea auzotik edota herritik eraikitzea.
2. Delekatu-ordezkapen demokraziaren aurrean demokrazia zuzena.
3. Antolakunde sozial eta batzarrarekin batera erabakitzea.
4. Sektore sozial bakoitzean herri botererako sovieta eraikitzea.
Herri boterearen garapena
1. Herri-batzar erabakiorra (soviet) izango da tresna nagusia.
2. Batzar erabakiorra lurraldekoa (herria/auzoa), sektoriala (emakumeak,
lantokiak, institutua, unibertsitatea, jubilatuak-pentsiodunak,
auzo-elkartea…).
3. Jendearen formaziorako Herri-Eskola sortu beharko da.
4. Herri-kontsulta eta erreferenduma izango dira erreminta nagusiak
herri-botera garatzeko.
5. Autogestioa eta batera erabakitzea izango dira lurralde-batzarretan
eta batzar sektorialetan erabakiak hartzeko tresnak, instituzioen
delekatu-ordezkapen demokraziaren aurrean.
6. 2019ko maiatzeko udal, foru eta Nafarroako Parlamenturako
hauteskundeak aukera izango da demokrazia parte-hartzailea neurtzeko
delekatu-ordezkapen demokraziaren aurrean.

Abiatzen garen egoera
1. Lau urtetan behieneko hauteskundeekin, Instituzioen eta haien gobernu
organoen aldebakarreko erabakiekin.
2. Hiritarren parte-hartzearen iruzur handia udal eta diputazio
bakoitzean, eta Gasteizko zein Iru?eko gobernuetan errepikatzen da,
parte-hartzerako itxurazko araudiekin, baina erabakiak gobernu organoek
baino ez dituzte hartzen.
3. Lege kapitalistek eta maila instituzional hauek konfiguratzen
dituzten legeek parte-hartzerako araudiak garatzen dituzte eredu
anitzekin, baina inoiz ez dira lotesleak eta ez dituzte gobernu organoen
erabakiak zehazten ere organo hauen eta talde sozialen elkar-erabakitze
ariketan.
4. Soilik herri-boterearen garapenari esker sortu genitzake aukerak
delekatu-ordezkapen demokraziaren markoa apurtzeko eta, beraz, herrian
benetako parte-hartzerako eta elkar-erabakitzeko tresnak sortzea
interesatzen zaigu.
5. Nafarroako Foru Erkidegoan Estatuaren dependentzia Legetik
kopiatutako 2006ko lege batean eta Euskal Autonomi Erkidegoan 2008an
eskubide sozialen Legean islatutako ?Ongizate Estatuaren? gezur handia,
praktika gutxi batzuen ongizatea eta gainontzekoentzat miseria izan den
itxurak egiteko tresnak izan dira.
Aurrerantz
2019ko maiatzaren 23ean

__________

[Castellano]
La serie de an?lisis recogidos en Perspectivas, de la que ya se public? la primera entrega, continuar? una vez concluida, el 26 de mayo, la fase electoral actual, incluyendo una valoraci?n de este ciclo en su segunda entrega. En esta ocasi?n queremos, con esta aportaci?n en forma de peque?o esquema, provocar el debate sobre el poder popular, uno de los debates estrat?gicos dentro del proceso revolucionario en Euskal Herria.

Principios generales
1. Construir el poder popular desde el barrio y/o pueblo.
2. Democracia directa frente a democracia delegada-representativa.
3. Codecisi?n con las organizaciones sociales y la asamblea.
4. Construir en cada sector social el soviet para el poder popular.
Desarrollo del poder popular
1. La asamblea decisoria popular (soviet), ser? el instrumento
principal.
2. La asamblea decisoria ser? territorial (barrio/pueblo), sectorial
(mujeres, centro de trabajo, instituto, universidad,
jubiladas-pensionistas, asociaci?n vecinal…).
3. Se deber? crear la Escuela Popular para la formaci?n de la gente.
4. La consulta popular y el referendum ser?n herramientas principales
para desarrollar el poder popular.
5. La autogesti?n y la codecisi?n ser?n los instrumentos para la toma de
decisiones desde las asambleas territoriales y sectoriales, frente a la
democracia delegada-representativa de las instituciones.
6. Las elecciones municipales, forales y del Parlamento de Nafarroa de
mayo del 2019 ser? una oportunidad para medir la democracia
participativa frente a la democracia delegada-representativa.

Situaci?n de la que partimos
1. Decisiones unilaterales de las Instituciones y de sus ?rganos de
gobierno con elecciones cada cuatro a?os.
2. La gran farsa de la participaci?n ciudadana, que se recrea en cada
ayuntamiento, diputaci?n y gobiernos de Gasteiz y de Iru?a, con
reglamentos para la apariencia de participaci?n, pero donde las
decisiones solo se toman por los ?rganos de gobierno.
3. Las leyes capitalistas y las leyes que configuran estos niveles
institucionales desarrollan reglamentos de participaci?n con m?ltiples
modelos, pero nunca son vinculantes y ni siquiera concretan las
decisiones de los ?rganos de gobierno con el ejercicio de la codecisi?n
entre estos ?rganos y los grupos sociales.
4. Solo el desarrollo del poder popular podr?a abrir oportunidades para
romper el marco de la democracia delegada-representativa, por lo cual
nos interesa crear instrumentos de verdadera participaci?n y codecisi?n
en el pueblo.
5. La gran mentira del ?Estado de bienestar?, que en la Comunidad
Aut?noma de Navarra se plasm? en una Ley de 2006 copiada de la Ley de
dependencia del Estado y en la Comunidad Aut?noma Vasca en 2008 con la
Ley de derechos sociales, han sido los instrumentos de propaganda para
aparentar un ?Estado de bienestar?, que en la pr?ctica ha sido el
bienestar para unos pocos y la miseria para el resto.
Aurrerantz
23 de mayo de 2019

Texto completo en: https://www.lahaine.org/fN9D